PhD field committee

Head of Programme: Professor Lars Frederiksen

  • Associate Professor Birte Asmuß
  • Associate Professor Michael Zaggl
  • Professor John Thøgersen
  • Professor Jakob Lauring
  • Professor Dorthe Døjbak Håkonsson
  • Associate Professor Marija Banovic